Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Titular: Centre Mèdic Les Franqueses S.L.

Domicili social:C/ Llevant, 19 08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona, España

CIF: B63751986

Pots contactar amb nosaltres mitjançant correu electrònic: info@centremediclesfranqueses.com.

Telèfon Atenció: 93 846 79 26 (De 9:30h a 13:30h i de 16:30h a 20:00h)

___

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), autoritza CENTRE MÈDIC LES FRANQUESES S.L.(CMLF), B63751986, (en qualitat de responsable de tractament de les dades personals d’associades a la parafarmàcia), a tractar les seves dades personals que es faciliten en aquest formulari en base al seu consentiment i amb la finalitat de donar compliment a la sol·licitud de compra.

Les vostres dades seran conservades mentre duri la finalitat per a la qual són tractades i de conformitat a la legislació vigent. No seran cedits a tercers ni està prevista la transferència internacional de dades.

D’acord amb el que estableix l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, autoritzo al Centre Mèdic Les Franqueses perquè m’enviï el Newsletter amb publicitat i promocions dels seus productes i serveis, nous productes, que consideri pugui ser del meu interès per correu electrònic, SMS o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. En qualsevol cas podré oposar-me al tractament de les meves dades amb finalitats publicitàries remetent un correu electrònic a l’adreça info@cutrinafisioterapia.com o donant-me de baixa a cada recepció de la Newsleter.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, enviant una sol·licitud a CENTRE MÈDIC LES FRANQUESES S.L., amb domicili a C/ Llevant, 19 08520 Las Franquesas del Vallés o per email a info@centremediclesfranqueses.com. Podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Amb quins fins tractem les vostres dades?

Centre Mèdic Les Franqueses S.L. tractarà les dades de l’usuari, de manera manual i/o automatitzada, per a les finalitats específiques següents:

Gestionar el seu registre com a usuari a la plataforma en línia propietat de Romà Cutrina Claravalls

Gestionar la contractació de productes i/o serveis que realitzi a través del web, així com la facturació i l’enviament corresponent.

Donar resposta a les consultes i dubtes plantejats al bloc, en cas d’existir, ia les diferents xarxes socials propietat de CENTRE MÈDIC LES FRANQUESES S.L..

Remetre periòdicament (a través de correu electrònic, via postal i/o SMS) comunicacions electròniques amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb les nostres plataformes en línia, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari se n’oposi o revoqui el consentiment.

Realitzar informes estadístics anònims respecte als hàbits daccés i lactivitat desenvolupada pels usuaris a la Web.

Elaborar un perfil comercial de l’usuari i realitzar accions comercials ajustades a aquest, utilitzant les seves dades derivades de la gestió dels productes adquirits (dades de navegació, hàbits d’accés, trànsit), llevat que l’usuari s’hi oposi o revoqui el consentiment.

Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

Quines categories de dades tractem?

Romà Cutrina Claravalls tracta les categories de dades següents:

Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal, telèfon, població, etc.

Dades de característiques personals (data de naixement, sexe, etc.).

Dades de salut (dolències, patologies, etc.)

Dades de trànsit i localització.

Metadades de comunicacions electròniques.

Dades dinformació comercial.

Dades econòmiques, o financeres.

Les dades que en els formularis disposats per CENTRE MÈDIC LES FRANQUESES S.L. per mitjà de la seva plataforma en línia apareguin marcades amb un asterisc (*), seran necessàries per complir amb la finalitat contractual o legal establerta. Per tant, si l’usuari no els facilités, no serà possible el seu registre a la web ni atendre la seva sol·licitud.

En cas que l’interessat faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint Romà Cutrina Claravalls de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. Això no obstant, Romà Cutrina Claravalls podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

Amb quines bases legitimadores tractem les vostres dades personals?

La legitimació per al tractament de les dades de l’usuari per part de CENTRE MÈDIC LES FRANQUESES S.L. per dur a terme l’alta i el registre de l’usuari a la web es troba al consentiment de l’interessat, sol·licitat en cada cas.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de productes i/o serveis a través de les webs, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

El tractament de les dades per tal de remetre butlletins electrònics amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb la nostra plataforma en línia, informació comercial i/o promocional, l’elaboració d’informes estadístics anònims respecte als hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris a la web, es basen en l’interès legítim de la companyia per dur a terme aquests tractaments dacord amb la normativa vigent.

Conformement a l’Art. 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a del RGPD, d’haver obtingut prèviament el seu consentiment exprés a la inscripció al nostre butlletí, utilitzarem les dades necessàries per a l’enviament de comunicacions comercials d’acord amb aquest consentiment.

Vostè pot donar-se de baixa del butlletí en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita o fent clic al link previst per a això a l’e-mail amb aquesta comunicació comercial.

Després de donar-se de baixa bloquegem la vostra adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que vostè no hagi donat el seu consentiment exprés que les dades segueixin sent usades, o ens reservem el dret de continuar usant les seves dades en casos permesos per la llei i sobre els que us informem en aquest document.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents, per la qual cosa l’usuari podrà revocar un o més no afectant els altres.

Igualment es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de Centre Mèdic Les Franqueses S.L.

Qui són els destinataris de les dades?

Les vostres dades personals podran ser comunicades per part de Centre Mèdic Les Franqueses S.L. a:

Les forces i els cossos de seguretat de l’Estat en virtut del que estableix la Llei.

Empreses de transport o serveis relacionats amb l’única finalitat que pugui realitzar l’emissió de la factura corresponent, gestionar la recollida de la comanda o, si escau, l’enviament de la comanda a l’adreça indicada per l’usuari.

Els bancs i les entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.

Prestadors de serveis per gestionar el tractament de dades descrites a la política de privadesa, d’acord amb la normativa vigent en protecció de dades. Aquests proveïdors no tractaran les vostres dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per CENTRE MÈDIC LES FRANQUESES S.L.

Es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades personals?

Les vostres dades personals podran ser comunicades a destinataris ubicats en països fora de l’Espai Econòmic Europeu, incloent-hi països que no proporcionen un nivell de protecció de dades equivalent al de la Unió. No obstant això, en aquests casos, aquests seran tractats amb escrupolós compliment de la legislació europea i espanyola.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les vostres dades?

Les vostres dades personals es transmeten des del seu accés al nostre servidor de forma segura mitjançant encriptació. Això s’aplica a la vostra comanda ia l’inici de sessió del client. Fem servir el sistema de codificació SSL (Secure Socket Layer). A més, protegim els nostres llocs web i altres sistemes mitjançant tècniques i organitzatives amb la pèrdua, destrucció, modificació o difusió de les vostres dades per part de persones no autoritzades.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades personals?

Les vostres dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, llevat que l’usuari sol·liciti la seva baixa a Centre Mèdic Les Franqueses S.L., oposant-se o revocant el seu consentiment. Tot això sense perjudici que aquest termini pugui ampliar-se quan vostè així ho autoritzi expressament o hi hagi tractaments particulars derivats de la relació contractual que segueixin vigents amb posterioritat a aquest termini.

Quins drets us assisteixen en cas de tractament de les vostres dades?

Com a titular de les dades, podeu enviar-nos un escrit a Centre Mèdic Les Franqueses S.L., C/ Llevant, 19 08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona o mitjançant correu electrònic a l’adreça info@centremediclesfranqueses.com, adjuntant fotocòpia d’un document acreditant la seva identitat, per exercitar, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els drets següents:

Revocar els consentiments atorgats.

Obtenir confirmació sobre si a Romà Cutrina Claravalls s’estan tractant dades personals que li concerneixen o no.

Accedir a les vostres dades personals.

Rectificar les dades inexactes o incomplets.

Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides.

Obtenir de Centre Mèdic Les Franqueses S.L. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Centre Mèdic Les Franqueses S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista ia impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de CENTRE MÈDIC LES FRANQUESES S.L., si escau.

Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.

Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l’interessat consideri que CENTRE MÈDIC LES FRANQUESES S.L. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Quina és la procedència de les dades quan no les ha facilitat el titular?

Al costat de la informació que vostè ens proporciona directament (per exemple, a través de formularis, etc.), obtindrem informació sobre els seus hàbits de navegació en cas que vostè consenti.

En cas que les dades facilitades es refereixin a altres persones físiques diferents del titular de les dades, aquest manifestarà haver informat i obtingut el consentiment previ d’aquelles per al tractament de les dades d’acord amb les finalitats previstes en aquestes clàusules. En cas concret de menors d’edat, si l’interessat no és el representant legal del menor es compromet a obtenir-ne el consentiment exprés.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les vostres dades?

Centre Mèdic Les Franqueses S.L. tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardarà el preceptiu deure de secret respecte d’aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa aplicable, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Canvis en la política de privadesa

Centre Mèdic Les Franqueses S.L. es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En aquests supòsits, anunciarà al Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la posada en pràctica.

Darrera actualització: 27 de febrer de 2024